יום שלישי ט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שלישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: ועתה הפעם...תורה וכו'.

במנחה: ק"ש [קריאת שמע], שש"י [שיר של יום], אכ"א [אין כאלקינו] וכל השיעורים השייכים לשחרית, ואח"כ [ואחר כך] סדר תפלת מנחה. אין מברכין שעשה לי כל צרכי עד למחר.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] היה לומד בכל שנה ושנה בת"ב [בתשעה באב] איכה רבה וסוגית ר"י [רבי יוחנן] דפרק הניזקין. בבוקר אחר אמירת הקינות - שהי'[ה] אומרם כולם - הי'[ה] אומר איכה. הי'[ה] עולה לתורה למפטיר, ולפעמים הן בשחרית הן במנחה.