יום רביעי ט ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.
תהילים: מט- נד.
תניא" והנה אף דדחילו.. באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום איז, אז מען איז אידען וואס היטען אפ תורה און מצות און מ'בריינגט אויף דער וועלט קינדער און אייניקלאך וואס היטען אפ תורה און מצות.