שבת כה טבת (תש"ג)

מברכים ר"ח שבט, אמירת כל התהלים בהשכמה, יום התוועדות.

הפטורה:  הבאים ישרש.
שיעורים: חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי ... מצותך מאד.
תניא: אך מאחר ... כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט.עס איז פאראן א הפרש: יצי"מ [יציאת מצרים] איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט אבער אין וועלט. ד. ה. [דאס הייסט] זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול פון וועלט. אראפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דאס איז דאך רצונו יתברך, איז דאס דורך עבודה פון חסידות.