הפרשה השנייה בחומש דברים, ואתחנן, ממשיכה את נאומו של משה בו הוא מספר כיצד התחנן אל ה' שיתיר לו להיכנס לארץ. משה מסביר לבני ישראל שבקרוב יירשו את ארצם, אך הוא לא יהיה עמם. הוא ממשיך לסקור את קורותיהם במדבר בארבעים השנים שחלפו, תוך התמקדות במעמד הר סיני.