הפרשה העשירית של ספר ויקרא, בְֻּחקַֹּתי, עוסקת בברכות ובקללות: הברכות העתידות לשרות על בני ישראל באם ילכו בחוקות ה', והקללות העלולות לבוא עליהם באם חס ושלום ימאנו ללכת בהן. חלקה האחרון של הפרשה מפרט את הדינים השונים המתייחסים להקדש (ממון הנדבה לטובת המקדש).