הפרשה השישית בספר ויקרא, אחרי מות, מוסרת מצוות שבהן נצטוו ישראל מיד לאחר מיתתם של נדב ואביהוא, בניו של אהרן (כמסופר בפרשת שמיני). בתחילה מתואר סדר עבודת יום הכיפורים ודיניו, ולאחר מכן מובאת רשימת איסורים שנועדו לשמור על קדושת העם היהודי כ"ממלכת כהנים וגוי קדוש".