אחד החטאים שעליהם מכפר קרבן האשם הוא הגזל. אמנם, על מנת שהקרבן יכפר על חטא זה, על הגזלן להשיב את הגזלה לבעליה.

איך משיבים גזל רוחני?
וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל וגו': (ויקרא ה:כג)

מבחינה רוחנית, "גזל" הוא כל דבר שנטלנו בחטא מהקדוש-ברוך-הוא והעברנו לרשות הטומאה והרוע - בין אם חפץ גשמי, רגע בזמן או כוח חיים אנושי שלא נוצל כל צורכו.

משימתנו בחיים היא להשיב את כל הנכסים הגזולים בעולם לבעליהם האמיתיים, ואם נמשיך באותו מישור של התבוננות רוחנית: להשיב לה' את כל חלקי הבריאה שהופקעו מהא-לוהות ונמסרו לצורת חיים 'חילונית' וארצית. ראשית, כמובן, עלינו להתחיל בכל מה שאנו עצמנו 'גזלנו' מה' בחטאינו השונים. זוהי מהות התשובה: השבת העולם למצבו הא-לוהי הטבעי. דרך התשובה ביכולתנו לטפס אף למדרגות גבוהות יותר מכפי שהיינו לפני החטא.

(על פי לקוטי שיחות כה, עמ' 398, 457-455)