בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.