ב"ה

פתגמים על מצרים

שמות ו
אמור לבני ישראל: אני ה'! והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלקים.
מסכת פסחים קטז
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
מסכת פסחים, קיח
עתידה מצרים שתביא דורון למשיח. כסבור (משיח) אינו מקבל מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח: קבל מהם! אכסניא עשו לבניי במצרים.
ויקרא רבה יג
כל הגלויות (מלכויות) נקראו על שם מצרים, על שם שהיו מצירין לישראל.
שיר השירים רבה, פד
בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים: שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערוה.
פרקי דרבי אליעזר פרק לט
כשעלו ישראל ממצרים נתייחסו כל הגברים שישים רבוא חסר אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס כביכול עמהם, לקיים מה שנאמר "אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה."
ספרי תצא רנב
המצרים לא קיבלו ישראל אלא לצורך עצמם, וקבע להם המקום שכר. והרי דברים קל וחומר: ומה אם מי שלא נתכוון לזכות וזכה מעלה עליו הכתוב כאילו זכה, המתכוון לזכות על אחת כמה וכמה!
ספרא בהר ה
על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים: על תנאי שתקבלו את... מצות ריבית. שכל המודה במצות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצות ריבית, כאילו כופר ביציאת מצרים.
היום יום
מצרים הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלקית, עד שנפש האלוקית מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.