כשעלו ישראל ממצרים נתייחסו כל הגברים שישים רבוא חסר אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס כביכול עמהם, לקיים מה שנאמר "אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה."