הבדיחה מספרת על מלך שיצא לבדוק מה מצב האזרחים בארצו. הוא פגש קבוצת יהודים העומדת בחוץ ומסתכלת מעלה. "אנו בודקים האם הירח הופיע ברקיע כדי שנוכל לומר את הברכה על הירח" הסבירו לו היהודים כשהתעניין לדעת מה מתרחש מול עיניו.

"אם זו הדאגה היחידה של האזרחים שלי" אמר המלך לעצמו, "כנראה שהמצב מצויין!"

צחוק בצד, מהי אכן אותה ברכה מיוחדת על הירח, אותה מברכים פעם בחודש? המשיכו לקרוא כדי לגלות את התשובה.

מהו קידוש לבנה?

קידוש לבנה או ברכת הלבנה היא ברכה מיוחדת הנאמרת בחציו הראשון של החודש העברי. הברכה נאמרת בחוץ, תחת כיפת השמיים, כאשר ניתן לראות את הירח ברקיע. אנו מודים לבורא העולם על מחזור הירח ועל כך שהוא מחדש את אורו מדי חודש.

מקור הברכה הוא מן התלמוד1 , שם גם מוסברת החשיבות הרבה המיוחסת לברכה זו:

"כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני השכינה. תנא דבי רבי ישמעאל (בבית מדרשו של רבי ישמעאל למדו כי) אלמלא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים כל חודש וחודש דיים. אמר אביי: הלכך נימרינהו מעומד (=לפיכך אומרים את ברכת החודש בעמידה).

מתי: ברכת הלבנה נאמרת על חידוש הירח, ולפיכך אומרים אותה בחציו הראשון של החודש העברי, כאשר הירח נולד ואט-אט מתמלא. ניתן לומר אותה מאז לאחר שחלפו שלושה ימים מ'מולד' הירח; ועל-פי הקבלה אומרים אותה לאחר שבעה ימים2 .

מצווה מן המובחר לערוך קידוש לבנה במוצאי שבת, מבושמים ולבושים בבגדים נאים3 .

מה אומרים בקידוש לבנה

הברכה משולבת מנוסח המופיע כבר בימי התלמוד, מזמורי תהילים ותפילות שונות.

לפי נוסח חב"ד, הנוסח כולל:

* פסוקים מספר התהילים המזכירים את השמש והירח המהללים את בורא העולם מן השמיים.

* הברכה "...פועל אמת שפעולתו אמת, וללבנה אמר שתתחדש... שהם (בני-ישראל) עתידין להתחדש כמותה..."

* ברכה הנאמרת לירח, כביכול "ברוך עושך, ברוך יוצרך... כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כל לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, תפול עליהם אימתה ופחד...".

* הכרזת "דוד מלך ישראל חי וקיים4 !"

* לאחר-מכן פונים לשלושה מן המשתתפים ואומרים "שלום עליכם"! והם משיבים "עליכם שלום5 !"

* "סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן!"

* פסוקים משיר השירים, ומזמורי תהילים נוספים.

* דברי התלמוד המצוטטים לעיל המשווים בין ברכת הלבנה לקבלת פני השכינה, ובקשה מבורא העולם לחידוש מלכות בית דוד.

* התפילה מסתיימת באמירת "עלינו לשבח6 ".

כשהגיעו לירח...

שאלה מעניינת התעוררה כאשר האדם הראשון צעד על הירח. בטקסט הברכה נאמר "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך". האם העובדה שהאדם הצליח להגיע אל הירח אומרת כי ברכה זו לא מדוייקת, חלילה?

עבור אלו שהנחיתה על הירח עוררה ספיקות באמונה, הסביר הרבי מליובאוויטש זצ"ל בפשטות: הברכה לא אומרת שאי-אפשר להגיע לירח, אלא שבעת אמירת הברכה האדם העומד על כדור הארץ לא יכול לגעת בירח. מה שכן, תתעורר שאלה הלכתית האם אסטרונאוט הנמצא על הירח יכול לומר קטע זה מן הברכה...

קידוש לבנה כסגולה לביאת המשיח

אחד המוטיבים החוזרים על עצמם בברכת הלבנה היא האיזכור של דוד המלך, והעובדה ששמשם של ישראל עוד ישוב ויזרח. בהתאם לכך הרבי הציע להוסיף זהירות והידור בקיום המצווה כסגולה לזירוז הגאולה7 .