מהי השמיטה

מרגע שהיהודים התיישבו בארץ הקודש1 הם התחילו לספור ולשמור מחזורים של שבע שנים. כל מחזור כזה הסתיים בשנת שבתון2 המכונה שנת "שמיטה"3 - שפירושה המילולי הוא: שחרור.

השנה שלאחר חורבן בית המקדש השני (3829 שנים לאחר בריאת העולם, 68-69 לספירה) היתה השנה הראשונה למחזורי שבע השנים. על ידי ספירת מחזורי שבע שנים מאז אנו רואים ששנה זו – תשס"ח (מראש השנה עד ראש השנה הבא) היא שנת שמיטה.

קיום שנת השמיטה מתבטא במספר מימדים. להלן נתאר בקווים כלליים את יסודות שמירת שנת השמיטה.

שמיטת כספים

"מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה: שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגֹש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'." (דברים טו, א-ב).

שנת השמיטה מבטלת את כל החובות שחייבים יהודים זה לזה.

היבט זה של שמירת שנת שמיטה ידוע כ"שמיטת כספים", כלומר שחרור מחובות.

(כיום ניתן לקיים את ה"פרוזבול", אקט הלכתי המאפשר לגבות חובות גם בזמן ולאחר השמיטה).

שמיטת קרקעות

"שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה', שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך" (ויקרא טו, ג-ו).

בשנת השמיטה תושבי ארץ ישראל חייבים להפסיק לגמרי לעבד את שדותיהם. הם גם מוותרים על בעלות פרטית של שדותיהם; כל מה שגדל מעצמו נחשב לרכוש הכלל, הפקר, וכל אחד יכול לקחת ממנו.

היבט זה של שנת השמיטה נקרא שמיטת קרקעות, שחרור הקרקעות.

התמקדות מחדש

בתרבות החקלאית הארץ-ישראלית העתיקה, שנת השמיטה הוכחה כאתגר קשה לאמון הקולקטיבי של העם בבורא עולם, אותו בורא שהנחיל להם ארץ זבת חלב ודבש.

"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו!" (ויקרא כ"ה, כ').

ואולם, אלו ששמו מבטחם בה' תוגמלו היטב:

"וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בוא תבואתה תאכלו ישן" (ויקרא כ"ה, כ"א-כ"ב).

בנוסף על מתן הזדמנות לאנשים לשים מבטחם בבורא העולם ולראות שברכתו מתגשמת, ההימנעות במשך שנה שלמה מעיבוד השדות גם אפשרה להם להתאוורר מעיסוקי היומיום ולהתמקד על עיסוקים יותר גבוהים ורוחניים, שכן הם מילאו בהמוניהם את בתי הכנסת ובתי המדרש. אפילו היום, כשרוב היהודים אינם מעורבים בעבודות האדמה, הלקחים מהשמיטה הם מאד רלוונטיים. במשך כל השנה הקדושה הזו אנחנו אמורים להתרכז יותר בשליחות הרוחנית שלנו בחיים ופחות בעיסוקים חומריים. לחשוב יותר מדוע אנחנו נחוצים ופחות על מה נחוץ לנו. יותר על אמונה באלוקים ופחות על אמונה בכשרונות ובתחבולות שלנו.

צפו בסרטון של ערוץ יהדותון על שנת השמיטה: