Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

שם הקוד: סבא

ערוצי הקשר החשאיים של הרבי עם היהודים ברוסיה

מעט שבמעט מהתכתבויות סודיות של הרבי עם יהודים בברית המועצות
מכתבים רבים שלח הרבי ליהודי רוסיה, שביקשו בעצתו ובברכתו. עם זאת, מטעמי זהירות, מכתבים אלו לא היו נכתבים על נייר המכתבים הרשמי של הרבי
מסע עם הרבי ברחבי ברית המועצות
"הרבי פרש לפני את מפת רוסיה; לא שהוציא מפה משולחנו, אלא פשוט פרש בעל-פה את המפה"
פרק נוסף ביחסי אנשי השגרירות עם המחתרת החבדי"ת
קבעתי פגישה נוספת עם אותו חסיד בבית המרחץ ומסרתי לו את התשובה החיובית. קבענו להיפגש בכל יום שישי בבית המרחץ