ההכנות

באחד לחודש סיון, היום הראשון בחודש השלישי לאחר יציאת מצרים, הגיעו בני ישראל למדבר סיני וחנו ליד ההר.

במשך מספר שבועות של מסע במדבר תחת השגחה אלוקית, מלווה בניסים שהתרחשו לעיתים תכופות מאוד, כמו המן והשליו, המתקת המים הניסית, תבוסת עמלק וקריעת ים סוף, עם ישראל נעשה מודע יותר ויותר לקיומו של הקב"ה.

אמונתם גברה מיום ליום, עד שהם הגיעו לדרגת קדושה ואחדות שאף אומה אחרת מעולם לא השיגה.

משה ירד מהר סיני וה' אמר אליו את הדברים הבאים: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי עם סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות, י"ט, ג-ו).

משה חזר מסיני וקרא לזקני העם ושם לפניהם את דברי הקב"ה. והעם ענה פה אחד בקול אחד: נעשה ונשמע. "כל אשר דיבר ה' נעשה" (שמות, י"ט, ח').

כלומר הם קיבלו עליהם את התורה לגמרי, על כל מצוותיה, מבלי לבקש אפילו רשימה מפורטת של התחייבויות ותפקידים הכרוכים בכך.

כאשר בני ישראל הביעו את להיטותם לקבל את התורה, השם דיבר אל משה שוב ואמר: "לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכבסו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור: השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת" (שמות י"ט, י-יג).

ההתגלות על הר סיני

שחר היום השלישי הופיע בתוך ברקים ורעמים שמלאו את האוויר. עננים כבדים נתלו מעל להרים, וקולות השופר המתגברים והולכים גרמו לעם לרעוד מפחד. משה הוביל את בני ישראל אל מחוץ למחנה והעמיד אותם למרגלות הר סיני, שהיה כולו רועד ועטוף עשן, כי ה' ירד בתוך אש לעיני כל העם על הר סיני.

קול השופר התחזק, אך פתאום כל הקולות נָדַמו, ושקט מוחלט השתרר; ואז אמר הקב"ה את עשרת הדברות. ואלו הן:

1. "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.

2. "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחוה להם ולא תעבדם, כי אנכי ה' אלהיך אל קנא פקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאיי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי.

3. "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא.

4. "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.

5. "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך.

6. "לא תרצח

7. "לא תנאף

8. "לא תגנוב

9. "לא תענה ברעך עד שקר

10. "לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך".

משה מקבל את התורה

כל העם שמע את דבר ה' והם היו נפחדים.

הם התחננו לפני משה שיהיה המתווך בינם לבין ה', משום שאם ה' בכבודו ובעצמו ימשיך לתת להם את כל התורה כולה, הם ודאי ימותו. משה אמר להם לא לפחד, כי ה' התגלה אליהם כדי שייראו מפניו ולא יחטאו.

ואז ביקש הקב"ה ממשה לעלות להר; כי רק הוא לבדו יכול היה לעמוד בנוכחות ה'. שם יקבל משה את שני לוחות הברית המכילים את עשרת הדברות ואת התורה כולה כדי ללמדה לבני ישראל.

משה עלה להר ונשאר שם ארבעים יום וארבעים לילה, ללא אוכל וללא שינה, משום שהוא הפך להיות כמו מלאך. במשך זמן זה גילה ה' למשה את כל התורה, עם כל מצוותיה ופירושיה.

לבסוף, נתן ה' למשה את שני לוחות האבן, לוחות העדות, המכילים את עשרת הדברות שנכתבו על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.