במקומות רבים בתורה ובמאמרי חז"ל ניתן לראות את היחס המיוחד של היהדות לנשים. די אם נציין את העובדה שכדי לקבוע מיהו יהודי, היהדות לא מתחשבת כלל במצבו של האב אלא במצבה של האם בלבד. אכן, האישה קיבלה את התפקיד המיוחד של המשכיות שלשלת הזהב של עם ישראל.

במאמר שלפניכם ליקטנו חמישה פתגמים על יחס היהדות לנשים.

בזכות מי נגאלו אבותינו ממצרים?

נתחיל ברגעים המכוננים בהם עם ישראל הפך לעם: רגעי יציאת מצרים. לאחר גלות קשה ומפרכת, זכו עם ישראל לטעום את החופש – לצאת מארץ מצרים ולעשות את דרכם אל הר סיני, שם יקבלו את התורה.

אבל בזכות מי התרחשה יציאת מצרים?

התלמוד1 אומר זאת במילים ברורות:

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים.

מתברר שהנשים היו אלו שגם ברגעים הכי קשים האמינו שהישועה המובטחת בוא תבוא. הרבי מליובאוויטש ציין2 שגם הגאולה שתבוא על-ידי המשיח, אף היא תקרה בזכות הנשים הצדקניות בדורנו.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

הגברים מסופקים, הנשים מאמינות

דיברנו על אמונה, ומתברר שאכן לאורך הדורות האמונה של הנשים בלטה במיוחד לאור ספקנותם של הגברים.

הנה פתגם מהמדרש3 :

יפה כוח נשים מכוח אנשים, אנשים אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ונשים אומרות תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו.

פתגם זה מתייחס למסע של בני-ישראל במדבר, והוא משווה את האמירה של הגברים שביקשו לחזור למצרים, מול הבקשה של הנשים (בנות צלפחד) שהתעקשו לקבל חלק בארץ ישראל.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

ליידיס פירסט!

מכירים את המשפט ליידיס פירסט? איננו יודעים מי חיבר אותו, אבל אולי הוא שאב את ההשראה מסיפור מתן תורה. כן, במעמד הקדוש ביותר לעם ישראל על הר סיני, מתברר שגם במתן תורה, בורא העולם אמר למשה רבינו לדבר עם הנשים ראשונות.

כך נאמר בפסוק4 :

כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. המדרש5 מפרש זאת כך – בית יעקב אלו הנשים, ובני ישראל אלו האנשים (הגברים). שכן בורא העולם הקדים את האמירה לנשים עוד לפני זו של הגברים.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

עם האישה באה הברכה, השמחה והטובה

עד כמה חשובה האישה ביהדות? נראה שהפתגם הזה מדבר בעד עצמו6 :

אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה.

אז גברים, תעריכו את האישה שלכם.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

הדבר תלוי באישה

נסיים בפתגם של הרבי מליובאוויטש7 שמוכיח גם את החשיבות הגדולה של האישה, אבל לא פחות יותר את האחריות וההשפעה שלה על הבית כולו.

כדי שהבית יהיה בית יהודי אמיתי, שאז יהי' זה בית חם, מואר ושמח - הדבר תלוי במדה רבה ביותר באישה, עוד יותר מאשר בבעל.

אז נשים, תעריכו את האחריות שלכם ותפעלו בהתאם.