במסגרת סידרה זו, אנו עוסקים בשאלה כיצד נכתבה התורה והועברה מדור לדור. במאמר הקודם עסקנו ב"תורה", חמשת חומשי התורה של משה רבינו. במאמר זה נעסוק בחלק השני של התנ"ך, הנביאים.

תוכן ספרי ה"נביאים"

ארבעת הספרים הראשונים ממשיכים מנקודת הזמן בה הסתיים חומש דברים (מותו של משה רבינו), וממשיכים לעסוק בתולדות העם, מהכניסה לארץ ועד לחורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל.

ספר יהושע מתאר את הכניסה לארץ המובטחת וההתיישבות בה עד סיום ימיו של יהושע. ספר שופטים ממשיך את התיאור הכרונולוגי מאחר חלוקת הארץ לשבטי ישראל ועד לתקופת שמואל הנביא. ספר שמואל מתאר את סיום תקופת השופטים ותחילת ממלכת ישראל במלוכת המלכים שאול ודוד. ספר מלכים מתאר את המשך דברי ימי עם ישראל במשך בניית בית המקדש ועד לחורבנו וגלות בבל.

ספרי הנביאים לאחר-מכן כוללים פחות סיפורים ויותר נבואות. כל ספר קיבל את שם הנביא שהתנבא את אותן הנבואות, והן התרחשו מזמן גלות בבל עד לתחילת תקופת בית המקדש השני.

ספרים אלו כוללים את ישעיה; ירמיהו; יחזקאל וספר תרי עשר – שנים עשר ספרי נביאים קטנים שנחשבים כאחד: הושע; יואל; עמוס; עובדיה; יונה; מיכה; נחום; חבקוק; צפניה; חגי; זכריה; מלאכי.

פטירתם מהעולם של שלושת הנביאים האחרונים (שנמנו גם עם כותבי הספרים, כאמור), היוותה גם סיום תקופה בעם ישראל. מעתה, לא שרתה עוד הנבואה בעם1 .

נביאים ראשונים ואחרונים?

בעת המודרנית רבים נוהגים לחלק את ספרי הנביאים ל"נביאים ראשונים" ו"נביאים אחרונים", לפי סוגי הספרים (הספרים העוסקים בתיאור היסטורי מול אלו של הנבואות בלבד). אך חלוקה זו היא חדשה יחסית ולכאורה אין לה מקור בספרי הקודש2 .

לפי אחת הגירסאות בתלמוד3 מכונים הנביאים שלפני תקופת בית המקדש הראשון בכינוי "נביאים ראשונים" ורק שלושת הנביאים האחרונים (חגי, זכריה ומלאכי), שהתנבאו בתקופת הבית השני, מכונים "נביאים אחרונים".

מי כתב את ספרי הנביאים?

ספרי הנביאים הלכו ונכתבו לאורך השנים, עם התקדמות דברי הימים. חתימת ספרי הנביאים הייתה בתקופת הבית השני, סמוך לסיום המאורעות המתוארים בהם.

את ספר יהושע כתב יהושע בן נון בעצמו, כשסיומו נכתב על ידי אלעזר בן אהרן ופינחס4 . את ספר שופטים שאחריו כתב שמואל הנביא, שכתב גם את הספר הבא שנקרא על שמו – שמואל. סיומו של ספר שמואל נכתב על-ידי גד החוזה ונתן הנביא. את הספר הבא, מלכים, כתב הנביא ירמיה, שכתב גם את ספר ירמיה. את ספר ישעיה כתבו הנביא חזקיה ותלמידיו.

שאר הספרים הושלמו על ידי אנשי "כנסת הגדולה" – קבוצה בת מאה ועשרים חכמים שפעלו בסוף תקופת בית המקדש הראשון ובגלות בבל. בראש משלימי כתיבת ספרי הנביאים והנבואות שבהם5 : חגי, זכריה, מלאכי, זרובבל ומרדכי, הלא הוא מרדכי המפורסם מהמגילה.

לספרי הנביאים קדושה מיוחדת, ומבחינה מסויימת אף חשובים יותר מספרי הכתובים, למרות שסיום כתיבת הנביאים והכתובים הייתה באותו פרק זמן. הרמב"ם6 מציין כי בעוד הנביאים נכתבו "בנבואה", הכתובים נכתבו ברוח הקודש שהיא דרגה פחותה יותר.

גם אנחנו היינו נביאים

האם ידעתם שבעת מתן תורה, על כולנו שרתה רוח הנבואה?

הרבי מליובאוויטש7 מסיק מכך מסר חשוב לחיים. מעמד הר סיני התרחש זמן לא רב לאחר יציאת מצרים, עליה נאמר שאילולא הופיע הקדוש ברוך הוא וגאל את העם, הם היו שוקעים בטומאת מצרים ולעולם לא מצליחים להיגאל.

היה זה מהפך דרסטי, ממצב פיזי ורוחני גרוע ביותר עד לרמת ההתגלות האלוקית הגבוהה של הנבואה.

מכך יש ללמוד כי "באיזה אופן שיהיה מצבו של יהודי – בתור כלל, או בתור פרט – ובאיזה אופן שיהיה נראה המצב לפי הערכת השכל האנושי, צריך יהודי בכל יום לזכור יציאת מצרים – לשאוף ולפעול למען חירות וגאולה שלימה, גאולה – וביד רמה וברכוש גדול – מכל מיני שעבודים והפרעות בדרכו מה"מצרים" שלו עד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולקבל התורה – "כימי צאתך מארץ מצרים"."