"אתקשר אליך יותר מאוחר," "אבוא לבקר בעוד יומיים," ו"אני מבטיח לך שמיד כשאני נוחת אני שולח אימייל." אנו נוטים להתחייב על ימין ועל שמאל, ולא תמיד מקיימים את דברינו. אך ביהדות ישנה חשיבות רבה לקיום הבטחות, במיוחד אם הם נאמרים בתור שבועה או נדר. "מוצא שפתיך תשמור ועשית" כתוב בתורה1, ואילו על אדם שנדר לעשות משהו נאמר2 "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה."

פיסקאות רבות בתלמוד ובספרי ההלכה מוקדשים לעיסוק בדיני הנדרים והשבועות וגם בדרכים כיצד ניתן להתיר אותם במקרה הצורך.

נדרים ושבועות: לא כדאי, עדיף להתיר

כאשר אנו רוצים להתחייב ולהוכיח לבר שיחנו כי נעמוד באותה התחייבות, אנו עלולים להשתמש במילים כמו "אני נשבע לך ש..." או "אני נודר ש..." אבל באופן עקרוני, היהדות מאוד לא מעודדת נדרים ושבועות. התלמוד3 מצטט את הפסוק "וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא" ומוכיח מכך שרק מי שחדל לנדור לא חוטא, אך אדם שנודר נחשב לחוטא – גם אם הוא מקיים את נדרו4.

מה עושים במידה ונדרנו או נשבענו לעשות משהו מסויים? אם מדובר בהתחייבות לעשות מצווה או לתרום לצדקה, עדיף לקיים את ההתחייבות... אך במקרה הצורך, וכן בכל שאר ההתחייבויות שקיבלנו על עצמנו, ניתן לבצע התרת נדרים/שבועות.

בנקודה זו, חשוב לציין כי אם התחייבנו לאדם אחר לעשות משהו, עלינו לקיים זאת גם ללא נדר או שבועה.

כיצד מבצעים התרת נדרים

התרת נדרים או שבועות צריכה להתבצע על ידי רב או תלמיד חכם שמכיר את ההלכות הכרוכות בכך. הוא יצרף עמו עוד שני אנשים שיחדיו יהוו מעין בית דין שיבצע את הליך ההתרה.

הליך ההתרה יתבצע כך:

הרב שמתיר את הנדר ישאל את הנודר/ת שאלות שונות שמטרתן להוכיח שהנודר/ת לא היו מודעים למלוא ההשלכות של הנדר, וכי לו הם היו מודעים לכך הם לא היו נודרים את הנדר. הדבר יסייע לרב להתיר את הנדר על בסיס העובדה שההתחייבות נעשתה ללא שיקול דעת מלא.

בנוסף להתרת נדרים אישית בפני הרב, ישנם פעמיים נוספות במשך השנה בהם עורכים התרת נדרים: בערב ראש השנה (ישנם קהילות העושות זאת בראש חודש אלול) נהוג לערוך התרת נדרים, בסופה נאמר "הכול יהיו מותרים לך... אין כאן לא נדר ולא שבועה... אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה, וכשם שמתירים אנו בבית דין של מטה כך יהיו מותרים בבית דין של מעלה."

גם את תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים אנו פותחים באמירת "כל נדרי", שאף היא עוסקת בהתרת הנדרים והשבועות שנקבל על עצמנו במשך השנה הקרובה.

בלי נדר

למרות שכדי לנדור או להישבע יש להשתמש בטקסט מיוחד, רבים מעדיפים לצאת מידי ספק וכאשר הם מתחייבים לעשות משהו הם מציינים כי זה ייעשה "בלי נדר".

אך כאמור, בין אם מדובר בנדר או לא, חשוב כי נקיים את הבטחותינו: בין אם מדובר בהבטחה לבורא העולם או בהתחייבות שבין אדם למקום.