מדי פעם אנו שומעים את המושג 'משיח בן יוסף', בעיקר בהקשרים אפוקליפטיים של אירועים מחרידים שיתרחשו באחרית הימים זמן קצר לפני ביאת המשיח. מיהו אותו משיח בן יוסף? והאם אכן בואו מבשר על תקופת אימה של אסונות, חלילה?

במאמר שלפניכם נסקור את נושא 'משיח בן יוסף' על פי המקורות, באגדה ובמדרשים.

מיהו משיח בן יוסף

המסורת העוסקת בביאת המשיח מזכירה שני אנשים שבאים לגאול את העם, כשכל אחד מהם נקרא משיח. שניהם אמורים להביא את עידן המשיח. אחד מהם נקרא משיח בן דוד, והשני משיח בן יוסף1.

המושג 'משיח' מתייחס רק למשיח בן דוד משבט יהודה. הוא זה שיגאל את עם ישראל בפועל וימלוך בתקופת ביאת המשיח. בכל פעם שהמילה 'משיח' מופיעה במקורותינו היא מתייחסת למשיח בן דוד.

משיח בן יוסף, שיהיה משבט אפרים (בנו של יוסף), לפעמים מכונה גם בשם משיח בן אפרים2. הוא יופיע לפני הגואל האחרון, ומאוחר יותר ישמש כמושל תחתיו3.

משימתו העיקרית של משיח בן יוסף תהיה כמבשר לקראת בואו של משיח בן דוד. הוא יכין את העולם לקראת הופעת הגואל הסופי. מקורות אחרים מייחסים לו סמכויות נוספות, אפילו כאלו שבדרך-כלל מיוחסות למשיח בן דוד כמו קיבוץ גלויות, בניין בית המקדש ועוד4.

המשימה האחרונה והמשמעותית ביותר של משיח בן יוסף מוגדרת כמשימה בעלת אופי צבאי ופוליטי. הוא יכריז מלחמה נגד כוחות הרשע הפוגעים בישראל. ליתר דיוק, הוא יילחם באדום, צאצאיו של עשיו5. אדום מוגדר כאוייב האולמטיבי של עם ישראל6 והוא ינוצח על ידי זרע יוסף, ובכך תתקיים הנבואה (עובדיה י, יח) "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר."

מלחמה סופית זו בין צאצאו של יוסף ובין עשו נרמזת כבר בלידתו של יוסף, כאשר אמו רחל הכריזה "אסף אלוקים את חרפתי" (בראשית ל, כג): היא ראתה ברוח הקודש כי משיח יוולד מזרע יוסף והוא יסיר את חרפתם של עם ישראל. לפיכך היא העניקה לבנה את השם יוסף באומרה "יוסף השם לי בן אחר" – בן אחרונו של עולם, כלומר בן שיהיה באחרית הימים7.

התוצאות המידיות של המלחמה בין משיח בן יוסף ואדום תהיינה טרגיות8: משיח בן יוסף ייהרג. הדבר מופיע בנבואתו של זכריה המתנבא ואומר "וספדו עליו כמספד על [הבן] היחיד" (זכריה יב, י). לאחר מותו יארעו אסונות רבים לישראל שיהוו נסיונות לעם. זמן קצר לאחר מכן יופיע משיח בן דוד, ינקום את מותו של משיח בן יוסף, יקים אותו לתחיה ויביא לעולם את ימות המשיח, הימים בהם רק שלום ישרור בארץ לעד.

זהו אם כן, בקצרה, סיפורו של משיח בן יוסף המופיע באגדה ובמדרשים.

ומה כל זה אומר לנו? האם זה עומד לקרות בקרוב?

חשוב מאוד לציין שרבי סעדיה גאון (אחד היחידים העוסק בהרחבה בסוגיית משיח בן יוסף ותפקידו), מציין כי סדר מאורעות אלו אינו מוחלט אלא ייצוגי בלבד! משיח בן יוסף לא צריך להופיע לפני ביאתו של משיח בן דוד, ואף אחד מהמאורעות המתוארים כאן – כולל מיתתו – לא צריכים להתרחש. הדבר תלוי במצבם הרוחני של עם ישראל.

מטרתו העיקרית של משיח בן יוסף היא להכין את עם ישראל לגאולה, ולהביא אותם לרמה הרוחנית המתאימה לביאתו של משיח בן דוד. על גאולה זו נאמר כי אם עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה, המשיח יבוא באופן מיידי (אפילו לפני התאריך המיועד לכך). אם הם לא יחזרו בתשובה, "הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב" (סנהדרין צז, ב). במילים אחרות, אם ישראל יעשו תשובה ויהיו ראויים לגאולה, לא יהיה כל צורך בנסיונות ובאסונות המוזכרים לעיל הקשורים בביאתו של משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד יבוא ישירות ויגאל אותנו9.

יתירה מכך, אפילו אם יש צורך בהופעתו של משיח בן יוסף, יתכן והתוצאות לא יהיו חמורות כל-כך כפי שמתואר במדרשים לעיל. תפילותינו והמעשים הטובים שלנו יכולים להקל ולהמתיק אותן. רבי יצחק לוריא – האריז"ל – מציין כי משיח בן יוסף יכין את ביאתו של משיח בן דוד, ולפיכך הוא מכונה בשם 'כיסא דוד'. הוא מציין כי כאשר מתפללים "וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין" יש לכוון על משיח בן יוסף ולהתפלל לבורא העולם שהוא לא ימות10.

לסיכום

אם כן, הופעתו של משיח בן יוסף עם האירועים הקשורים אליה אינה חלק הכרחי מהגאולה השלימה לה אנו מצפים. כמו מלחמת גוג ומגוג, יתכן והיא תתרחש (או שהיא כבר התרחשה!) בפורמט אחר11. יתכן וזו הסיבה מדוע הרמב"ם לא מזכיר דבר אודות משיח בן יוסף. רבי סעדיה גאון ורבי האי גאון, לצד מפרשים אחרים, מתייחסים אליו בקצרה או בארוכה. לפיכך, לא ניתן להסיק מסקנות החלטיות בקשר אליו, ולא נותר לנו אלא להזכיר את דבריו של רבי חסדאי קרשקש האומר כי מהמדרשים והמפרשים אודות משיח בן יוסף לא ניתן להסיק מסקנות מדוייקות. לפיכך, אין כל טעם לעסוק עוד בנושא.