התורה מורכבת משני חלקים: התורה שבכתב והתורה שבעל-פה. התורה שבכתב כוללת חמשה חומשי תורה שניתנו למשה רבינו בהר סיני, הנביאים והכתובים (מה שאנו מכנים בשם "התנ"ך"). יחד עם התורה שבכתב, קיבל משה גם את התורה שבעל-פה המסבירה ומבארת את התורה שבכתב. תורה זו נמסרה מפה לפה במהלך הדורות, ולבסוף נכתבה בתלמוד ובמדרש.

המילה "תורה" משמעותה "הוראה" ומדריך. המילה "מצוה" משמעותה ציווי וגם חיבור. ישנם 613 מצוות. 248 מצוות ה'עשה', הם כנגד אברי האדם. 365 מצוות ה'לא תעשה' שוות לגידים בגוף האדם.

על-ידי לימוד התורה וקיום המצוות אנו מקשרים את עצמנו ואת הסביבה לה'. מטרת בריאת העולם על-ידי האלוקים היתה כדי לקדש את העולם, למלאות אותו בקדושה וברוחניות.