מצוות ברית מילה היא אחת המצוות הנשמרות ביותר בעם ישראל. גם בימים קשים ותחת איומי מוות מלו היהודים את ילדיהם.

אתם יודעים שאת ברית המילה עורכים בגיל שמונה ימים. אך מדוע בכלל עורכים ברית מילה? מי היה הראשון שעבר ברית מילה? ומה המשמעות של כל זה? על כך ועוד במאמר שלפניכם.

הראשון שעבר ברית מילה

האדם הראשון בעולם שעבר ברית מילה היה אברהם אבינו, והוא עשה זאת על פי בקשה מפורשת של האלוקים.

אברהם לא היה כבר צעיר; הוא היה בן תשעים ותשע שנה כאשר אלוקים התגלה אליו וביקש1: "התהלך לפני והיה תמים!... ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם." התורה מספרת כיצד אברהם מילא את ציוויו של האלוקים וביום הולדתו ה-99 הוא מל את עצמו, את בנו ישמעאל ואת כל עבדיו.

כאשר זמן קצר לאחר-מכן נולד לו בן נוסף, יצחק, הוא מל אותו בגיל שמונה ימים.

ההיסטוריה של ברית מילה

לא רק שצאצאיו של אברהם קיימו את הציווי האלוקי ומלו את ילדיהם בגיל שמונה ימים, יוסף, בנו של יעקב ונינו של אברהם, אף הפיץ את ברית המילה בקרב המצריים. המדרש מספר2 שכאשר החל לשרור רעב במצרים, הוא התנה את חלוקת המזון בקיום ברית המילה.

אולם לאחר שיוסף נפטר, בני-ישראל נטמעו בקרב תושבי המקום, נטשו את המסורת והפסיקו למול את ילדיהם (רק שבט לוי, שהיה נאמן למסורת גם בשנות הגלות הקשות במצרים, המשיכו את המורשת ומלו את ילדיהם). בשנה בה הם יצאו ממצרים ציווה האלוקים על משה רבינו לשוב ולמול את כולם.

לאחר מתן תורה הפכה מצוות ברית מילה לחלק מתרי"ג המצוות. אמנם בעת ברית המילה אנו מברכים את בורא העולם שציוונו "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", אך הרמב"ם3 מבהיר כי "אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנמול כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום."

סרטון הדרכה יפהפה על ברית מילה

יהודים מוסרים את נפשם למול את בנם

במשך הדורות נגזרו גזירות שונות על היהודים, בהם איסור לקיים מצוות ברית מילה. למרות שברית מילה היא לא משלושת המצוות עליהן נאמר "ייהרג ואל יעבור," אבות ואימהות מסרו את נפשם כדי שיוכלו לקיים מצווה חשובה זו.

בזמן אנטיוכוס המפורסם מנס חנוכה, אחת הגזירות שנגזרו על העם היה האיסור למול את התינוקות. מאוחר יותר, כאשר הרומאים שלטו בארץ ישראל, גם הם הטילו עונש מוות על מי שיעז למול את בנו.

אחד מרבני אותה התקופה, רבי נתן, תיאר את מאורעות אותם הימים במילים נרגשות4:

"[נאמר בפסוק] לאוהבי ולשומרי מצוותי, אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנים [מוסרים] נפשם על המצוות.

"מה לך יוצא ל[ה]יהרג? על שמלתי את בני.

"מה לך יוצא ל[ה]ישרף? על שקראתי בתורה.

"מה לך יוצא ל[ה]יצלב? על שאכלתי המצה."

העובדה שהיהודים סיכנו את חייהם על מצווה זו גרמה לכך שעד היום מצוות ברית מילה מקובלת ונפוצה כמעט בכל עם ישראל. בלשונו של התלמוד5: "כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם."

מדוע עורכים ברית מילה?

מדוע עורכים ברית מילה? ומדוע ביום השמיני? כמובן שאנו עושים זאת בשל הציווי האלוקי. אך במשך הדורות נאמרו פירושים רבים למצווה זו.

הנה כמה מהם:

סימן לאמונתנו. ברית המילה מותירה חותם לא יימחה בבשרנו שאנו מאמינים באלוקים6.

עבדים לבורא העולם. בימים עברו היו בעלי עבדים יוצרים סימן כלשהו בגוף עבדיהם לוודא שהם לעולם לא יברחו. ברית המילה מזכירה לנו שאנו עבדיו של האלוקים וכי תמיד נלך בדרכיו7.

יחודיותנו כעם. ברית המילה מבדילה אותנו מאומות העולם. כשם שאנו העם הנבחר בנשמתנו, כך אנו שונים גם בגופנו. ובורא העולם לא ברא אותנו מהולים כדי ללמדנו שמשימת השיפור האישי, בגוף ובנשמה, מוטלת עלינו8.

מדוע דווקא באבר הרבייה?

* לסמל כי אנו נעביר את הברית שנכרתה עם אברהם אבינו לדורות הבאים9.

* להחליש במעט את התאווה המינית, ובכך לאפשר לאדם להתגבר על יצרו ולא לחטוא בגילוי עריות10.

* לרמז כי רק בזכות קיום ברית המילה אנו זכאים להמשיך להתקיים כעם11.

ומדוע ביום השמיני?

* לתת לילד מספיק זמן לצבור כוח לקראת הברית12.

* הזוהר13 מסביר כי על הילד לחוות שבת אחת כהכנה רוחנית למילתו.

* רבי שניאור זלמן מליאדי מציין14 כי המספר שבע מסמל את הטבע (שבע ימות השבוע, שבע הספירות האלוקיות בהם נברא העולם) ואילו המספר שמונה מסמל את מעל הטבע, מקור הניסי והעל-טבעי. ברית המילה מקשרת את הנימול עם האלוקים בברית שהיא על-טבעית ואינסופית.

ומה עם הנשים?

ברית המילה היא ציווי לגברים בלבד, ואילו על נשים נאמר כי "אישה חשובה למהולה באופן טבעי15". משמעות הדברים היא שנשים לא צריכות לחוות כאב או שינוי בגופן כדי לכרות ברית עם האלוקים – הם נולדו באופן טבעי עם תכונות יחודיות אלו.