אמר רבי יהושע בן לוי:

בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: "רבונו של עולם! מה לילוד אשה בינינו"?

השיב להם: "לקבל תורה בא".

אמרו לפניו: "חמודה גנוזה, שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו"?

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: "החזר להם תשובה".

אמר לפניו: "רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם".

השיב לו הקדוש ברוך הוא: "אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה".

עשה משה כך, נענה ואמר: "רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואילו אתם, המלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם?

"עוד נאמר בה: לא יהיה לך אלהים אחרים. וכי בין עמים אתם שרויים וצריכים לאזהרה זו?

"ועוד נאמר: זכור את יום השבת לקדשו. האם אתם עושים מלאכה שעליכם לשבות?

"כבד את אביך ואת אמך – אב ואם יש לכם?

"לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב – וכי קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם"?

מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא כי טוב עשה. ולא עוד, אלא שהעניקו לו, למשה, מתנות.