מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין.