שאלו לקודשא בריך הוא: חוטא, מהו עונשו? אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו.