ב"ה

פתגמים על תשובה

פתגמים מן התלמוד, המדרשים ועוד על מעלת התשובה.

ישעיה נה
דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה'.
תהילים נא
לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך, ורוח קדשך אל תקח ממני.
ברכות לד
מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין.
מסכת יומא פו
גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה.
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו.
תלמוד ירושלמי מסכת מכות, ז
שאלו לקודשא בריך הוא: חוטא, מהו עונשו? אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו.
פרקי דרבי אליעזר פרק ג
משל למה הדבר דומה? למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים שלו, אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומובאיו ומוצאיו אינו מתחיל לבנות, כך הקדוש ברוך הוא החריט לפניו את העולם ולא היה עומד עד שברא את התשובה.
מן המחזור
תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.
פרקי אבות, ד
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
רבי מנחם מענדל מקוצק
לו היו אומרים לי שלא אוכל לחזור בתשובה, הייתי טוחן רקיע ושמים - ושב.
הרבי המהר"ש
אנחה יהודית בעקבות גשמיות לא טובה, חס ושלום - גם היא תשובה גדולה, בפרט אנחה בעקבות רוחניות לא טובה - בודאי ובודאי שזו תשובה מעליותא [=מעולה] האנחה עוקרת מעומק רע, ומציבה [ב]מעמד טוב.
רבי שמעלקה מניקלשבורג
רוצה אני לחיות, כי בעולם הבא אין ימים נוראים, ומה תעשה נשמת אדם מישראל בלי יום-הכיפורים? מה טעם בכלל לחיים בלי תשובה?