כל מקום שגלו שכינה עמהם... גלו לבבל שכינה עמהם, גלו לאדום שכינה עמהם, וכשהם חוזרים שכינה עמהם. שנאמר: ושב ה' אלוקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב.