הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את האיל ניתש מחורש זה ונסבך בחורש זה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: כך הם עתידים בניך נאחזין באומות ונסבכין בצרות, ונמשכין ממלכות למלכות, מבבל למדי, ממדי ליון, ומיון לאדום, וסופן להגאל בקרנו של איל.