ב"ה

פתגמים על ירושלים

מיכה, ד
כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים.
אם אשכחך ירושלים – תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
קידושין, מט
עשרה קבים יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו
מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבנינו, לא ראה בנין מפואר מעולם.
כך אמר רבי יוחנן: אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. – וכי יש ירושלים של מעלה? הן, שנאמר ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו.
הרבי מליובאוויטש
\כל אדם יכול לעשות את סביבתו לירושלים עיר הקודש, על-ידי ירושלים שבנפשו.
אבות ה
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש... לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים.
תענית, ל
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה
שיר השירים רבה, ז
עתידה ירושלים להתרחב ולעלות ולהיות מגעת עד כסא הכבוד, עד שתאמר: צר לי המקום
במדבר רבה, פינחס
מעולם לא הי' אדם בירושלים ובידו עוון. כיצד? תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה, ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום.
ילקוט שמעוני, חבקוק תקסג
מדד הקב"ה את כל הדורות ולא מצא דור שהיה ראוי לקבל את התורה אלא דור המדבר. מדד הקב"ה את כל ההרים ולא מצא הר שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה אלא הר המוריה. מדד הקב"ה את כל העיירות ולא מצא עיר שראויה שיבנה בית המקדש בה, אלא ירושלים. מדד בכל ההרים ולא מצא הר שתנתן עליו תורה אלא הר סיני. מדד הקב"ה בכל הארצות ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל, אלא ארץ ישראל.
שולחן ערוך הרב, הלכות תפילה צד
היה עומד בארץ ישראל יחזיר פניו [ויתפלל] כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת