ומכל מקום, -

למרות שאמרנו שבדורותינו, שאין כוח לאדם לצער את עצמו, יש להמיר את תעניות התשובה במתן צדקה, בכל זאת כל בעל נפש החפץ קרבת ה', לתקן נפשו להשיבה

– את הנפש, אל ה' בתשובה מעלה מן המבחר - יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר הצומות לכל עון ועון מעונות החמורים שחיבים עליהם מיתה על כל פנים, -

על כל פנים, על העוונות שחייבים עליהם מיתה – ישלים את מספר הצומות הנדרשים על אותו עוון, ואפילו

– אם חיוב המיתה על אותו עוון, הוא בידי שמים בלבד, -

ולא מיתה בידי אדם – ישלים על אותם עוונות – על כל פנים – את מספר הצומות הנדרשים על אותו עוון. כגון להוצאת זרע לבטלה

– ישלים, פ"ד

– שמונים וארבעה צומות פעם אחת בימי חייו. ויכול לדחותן את הצומות, לימים הקצרים בחרף, ויתענה כעשר תעניות על דרך משל בחרף אחד, או פחות, -

מעשרה תעניות, ויגמור מספר הפ"ד צומות בט' שנים, או יותר כפי כוחו

– אם יש לו יותר כוח, הוא יכול לעשות זאת בתקופה קצרה יותר, ואם כוחו חלוש – בתקופה ארוכה יותר, (וגם יכול לאכול מעט כג' שעות לפני נץ החמה, ואף-על-פי-כן נחשב לתענית אם התנה כן).

– למרות שאכל שלוש שעות לפני נץ החמה, נחשב לו אותו יום לתענית שלם, כפי שהתנה שכך יהיה הצום שלו. ולתשלום

– וכדי להשלים, רנ"ב

– מאתים חמשים ושנים צומות כנזכר לעיל

– שהם שלש פעמים שמונים וארבע, כפי ההכרעה המקובלת בין אלה הסבורים שדי לצום פעם אחת מספר הצומות על כל חטא, גם אם חטא אותו חטא הרבה פעמים, לבין אלה הסבורים שעל כל פעם שחטא, יש לצום אותו מספר צומות - יתענה עוד ד' פעמים פ"ד עד אחר חצות היום בלבד, דמיחשב גם כן תענית בירושלמי, -

בתלמוד ירושלמי נחשב צום של עד אחר חצות היום, לתענית, וב'

– שני חצאי יום נחשבים לו ליום אחד לענין זה.

– של מספר הימים שעליו לצום לתיקון חטאו, וכן לשאר עונות כיוצא בהן, -

לעיל דיבר אודות עוונות שחייבים עליהם מיתה בידי שמים (על כל פנים), שיחמיר בהם על עצמו להשלים את מספר הצומות האמורים. וכעת אומר רבנו הזקן, שגם עוונות שאין עליהם חיוב מיתה, אלא שיש בהם ה"חומר" של עוונות שחייבים עליהם מיתה (בכך הם "כיוצא בהן", דומים לעוונות שיש עליהם חיוב מיתה), כפי שהוא מזכיר למשל להלן בפרק ז' הדברים שהם ממש כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת דמים, והם העלמת עין מן הצדקה, לשון הרע, כעס וכדומה, גם עליהם יחמיר על עצמו לצום על כל פנים פעם אחת את מספר הצומות הנדרש על אותו חטא, אשר כל "לב יודע מרת נפשו", וחפץ בהצדקה: -

שתתוקן ותהיה צודקת.