ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שמה - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות (יחזקאל יא ודברי חז"ל)