נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.