ב"ה

פתגמים של רבי שמעון בר יוחאי

פרקי אבות פרק ג
שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים... אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא
מסכת נדרים מט
גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה
מסכת ברכות דף לה
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-די אחרים... ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-ידי עצמן.
מסכת ברכות דף ה
שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.
תלמוד ירושלמי מסכת קידושין א
גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו.
ילקוט שמעוני במדבר שלח יג, רמז תשמג
למה נקרא שמה [של ארץ ישראל] תבל? שהיא מתובלת בכל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו; אבל ארץ-ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: "לא תחסר כל בה".
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו.