ב"ה

מסכת שבת

מסכת שבת עז, ב
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.
מסכת שבת פח, א
התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקיימין התורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.