ב"ה

פרקי אבות

פרקי אבות, א
על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים
פרקי אבות, א
עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות
פרקי אבות, א
פרקי אבות, א
פרקי אבות, ב
פרקי אבות, ב
פרקי אבות, ג
פרקי אבות, ג
פרקי אבות, ג
אם אין תורה אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ אין תורה.
פרקי אבות, ד
איזהו חכם? הלומד מכל אדם.
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות, ד
פרקי אבות
(האומר) שלי שלי, ושלך שלך – זו מידה בינונית. ויש אומרים: זו מידת סדום.
פרקי אבות, ה
פרקי אבות, ו
אבות ה
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש... לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים.
פרקי אבות ה
ארבע מדות בדעות: נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו, קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו, קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, נוח לכעוס וקשה לרצות רשע.
פרקי אבות, ד
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
פרקי אבות פרק ה
בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות? אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות.
פרקי אבות פרק ג
שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים... אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא