Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

פרשת בהר-בחוקותי

סיכום פרשת בהר בחוקותי: דיני השמיטה והיובל, ברכה וגם תוכחה
סיכום קצר ויפה של פרשת בהר בחוקותי: מה עושים בשנת השמיטה, מהי שנת היובל, ברכות לאלו שישמרו את המצוות לצד קללות לאלו שחלילה לא יעשו זאת, וגם דיני הערכין
תמורה גשמית לעבודה רוחנית?
התורה מבטיחה שכר גשמי לעובדי ה'. האם הם מעוניינים בכך?
קשה מאד למצוא חשמלאי מוכשר שיסכים לעשות עבודה כלשהי עבור שלוש סוכריות בשעה. באופן דומה, האדם הרוחני מתייחס בבוז לעושר גשמי
לא להלוות בריבית, לא לאכול לחם חינם
אסור לקבל מבלי לתת תמורה
אילו היה אלוקים רוצה בכך, הוא היה יכול לברוא יקום שבו כל צרכיו של האדם – רוחניים ופיזיים גם יחד, מתמלאים כולם בלי הנד עפעף
שש סיבות מדוע לשמור שמיטה
הצטרפו לאליעזר גורקוב למסע בעקבות השמיטה
מה הייתה הרגשתכם אילו כל הארץ שלכם הייתה יוצאת לשנת שבתון פעם בשבע שנים? האם אתם חושבים שזה רעיון טוב?
קפיטליזם או קומוניזם?
הגישה היהודית
היהדות הביאה לנו שיטת שוק חופשי, שבה חלוקת הברכות לא הושארה ליד המקרה או למשאלות-לב בלבד
סמוך על השותף
על השותף האנגלי והשותף הישראלי
סוחר בינלאומי ביקש להיות שותפו של הרבי מליובאוויטש, הרבי הסכים בתנאי שלא יעשה צעדים חד צדדיים. אך נכונו לו רגעים קשים...
דפי צביעה לפרשת בהר-בחוקותי
דפי צביעה לפרשת בהר בחוקותי. להדפיס - ולצבוע. בהנאה!
Readings for בהר-בחוקותי
כ״ב אייר ה׳תש״פ
מאי 16, 2020


Haftarah:
Jeremiah ט״ז:י״ט - י״ז:י״ד
סיכום פרשת בהר בחוקותי: דיני השמיטה והיובל, ברכה וגם תוכחה

פרשת בהר-בחוקותי מורכבת למעשה משתי פרשיות נפרדות: בהר ובחוקותי. בשנים רבות קוראים את שתי הפרשות יחדיו.

נפתח בסיכום של פרשת בהר:

דף זה מופיע בשפות אחרות