ב"ה

מסכת נדרים

מסכת נדרים מט
גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה