מזמור לאסף א-ל אלקים ה', למה הזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא ג' פעמים? ללמדך שבשלשה שמות הללו ברא הקב"ה את עולמו, כנגד שלשה מדות שבהן נברא העולם. ואלו הן: החכמה והדעת והתבונה.