ב"ה

פתגמים על בריאת העולם

מסכת שבת עז, ב
כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.
מסכת שבת פח, א
התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקיימין התורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
פרקי אבות פרק ה
בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות? אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות.
מסכת סנהדרין, פרק ד
לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא.
בראשית רבה, יד
למה נברא העולם ב[אות] ב'? להודיעך שהן שני עולמים: העולם הזה והעולם הבא. דבר אחר... שהוא לשון ברכה
מדרש שוחר טוב מזמור נ
מזמור לאסף א-ל אלקים ה', למה הזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא ג' פעמים? ללמדך שבשלשה שמות הללו ברא הקב"ה את עולמו, כנגד שלשה מדות שבהן נברא העולם. ואלו הן: החכמה והדעת והתבונה.
על פי בראשית רבה, יב
בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין; ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מדת הרחמים.
ספר התניא, ע"פ תנחומא טז
תכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים.
סידור התפילה
אתה הוא עד שלא נברא העולם; אתה הוא משנברא העולם.
היום יום
עבודת האדם ע"פ תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך כי בטובו ית' מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה ואך זה הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם.