אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים.