ב"ה

מסכת פסחים

פסחים סו
ריש לקיש אמר: כל אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו; אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו; אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו.
מסכת פסחים קטז
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
מסכת פסחים, קיח
עתידה מצרים שתביא דורון למשיח. כסבור (משיח) אינו מקבל מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח: קבל מהם! אכסניא עשו לבניי במצרים.