ב"ה

מסכת ברכות

מסכת ברכות ג
בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך! מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם!
ברכות כט
אמר לו אליהו הנביא:... לא תכעס, ולא תחטא.
ברכות לד
מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין.
מסכת ברכות דף לה
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-די אחרים... ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-ידי עצמן.
מסכת ברכות דף ה
שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.