ב"ה

מסכת קידושין

קידושין ע, ב
קידושין, מט
עשרה קבים יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו
קידושין מ
רגזן, לא עלתה [=נשאר] בידו אלא רגזנותו.
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו.