ב"ה

פתגמים על צדקה

פתגמים מן המקורות על חשיבות ומעלת נתינת צדקה וגמילות חסד

הושע
כי חסד חפצתי ולא זבח
קוהלת
שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו
בבא בתרא, ט
כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות
בבא בתרא, ט
כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה
בבא בתרא, ט
כל הרגיל לעשות צדקה זוכה ויהיו לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה...
במדבר רבה, נשא פרשה ח
ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל: רחמנין וביישנין וגומלי חסדים
פרקי אבות, א
על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים
פרקי אבות
(האומר) שלי שלי, ושלך שלך – זו מידה בינונית. ויש אומרים: זו מידת סדום.
אדמו"ר הזקן
"מה' מצעדי גבר כוננו" - כשיהודי נקלע למקום, הרי זה מתוך כוונה שתעשה מצוה, הן מצוה שבין אדם למקום והן מצוה שבין אדם לחבירו. יהודי הוא שליח של מעלה. שליח, היכן שנמצא, הוא כוחו של המשלח.
אדמו"ר הזקן
בשם הבעל שם טוב: "ואהבת לרעך כמוך" הוא פירוש וביאור על "ואהבת את ה' אלוקיך"; באהבת יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
היום יום
רבינו הזקן כותב בסידורו: נכון לומר קודם התפילה "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". זאת אומרת אשר מצות אהבת ישראל היא שער הכניסה, אשר דרך בו יכול האדם לבוא לפני ה' אלוקים להתפלל, בזכותה תקובל תפילת המתפלל