ב"ה

מסכת בבא בתרא

בבא בתרא, ט
כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות
בבא בתרא, ט
כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה
בבא בתרא, ט
כל הרגיל לעשות צדקה זוכה ויהיו לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה...
בבא בתרא כא