Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חישוב יום השנה לפטירה

ביום השנה לפטירת יקירים נהוג להוסיף במעשים טובים לעילוי נשמתם. מחשבון זה יגלה לך את התאריך היהודי המדוייק של פטירתם.

Yahrtzeit Information
מהו יום הפטירה?
 היה זה ב:

 אנא ציין את שם הנפטר/ת:
(למטרות תצוגה בלבד. לא חובה)
יום השנה (יארצייט)
יום השנה (ידוע גם בשם "יארצייט") הוא התאריך העברי בו נפטר אדם לבית עולמו. בנים להורים שנפטרו מכבדים את זכרם בשמירת מנהגי יום השנה ובאמרית קדיש בבית הכנסת במשך יום זה (החל מהלילה, עד אחר הצהריים), נתינת צדקה, והוספה בלימוד התורה. נוהגים לעלות לקברו של הנפטר אם אתה נמצא בסמיכות מקום (למעט שבתות וחגים).