ב"ה

מצוות לא תעשה

היא האזהרה שהוזהרנו מלהאמין [וליחס] אלהות לזולתו יתעלה
האזהרה שהוזהרנו מלעשות פסילים אשר יעבדו
האזהרה שהוזהרנו מלעשות עבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלעשות צורת האדם מן המתכות, האבנים, העצים ודומיהם
האזהרה שהזהרנו מלהשתחוות לעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלעבוד עבודה זרה אפילו בזולת ארבע העבודות הנזכרות
האזהרה שהזהרנו מלמסור מקצת בנינו לנעבד שהיה מפרסם בזמן מתן תורה שהיה שמו מולך
האזהרה שהזהרנו ממעשה האוב
האזהרה שהזהרנו ממעשה הידעוני
האזהרה שהזהרנו מלפנות אל עבודה זרה ולהתעסק בענייניה
האזהרה שהזהרנו מלעשות מצבה שיתקבצו אליה ויכבדוה, אפילו נעשית לעבוד עליה את ה'
האזהרה שהזהרנו מלעשות אבנים מוכנות להשתחות עליהן
האזהרה שהזהרנו מלנטוע אילנות במקדש או אצל המזבח לנוי לו וליופי
האזהרה שהזהרנו מלהשבע בעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלקרוא לעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלהסית
האזהרה שהזהר המוסת מלאהב את המסית, ושלא יאבה לדבריו
האזהרה שהזהר המוסת שלא יקל בנטירה למסית
האזהרה שהזהר המוסת מלהציל את המסית
האזהרה שהזהר המוסת מללמד זכות על המסית
האזהרה שהזהר המוסת מלשתק מללמד על המסית חובה הידועה לו
האזהרה שהזהרנו מלהנות בתכשיטים שקשטו בהם עבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלבנות עיר הנדחת
האזהרה שהזהרנו מלהשתמש ומלהנות באיזה דבר מנכסי עיר הנדחת
האזהרה שהזהרנו שלא להוסיף כלום משל עבודה זרה על ממוננו
האזהרה שהזהר אדם מלהתנבא בשמה
האזהרה שהזהרנו על נבואת שקר
האזהרה שהזהרנו מלשמוע נבואת מתנבא בשם עבודה זרה
האזהרה שהזהרנו שלא לחוש לנביא השקר או להמנע מלהרגו
האזהרה שהזהרנו מללכת אחרי הכופרים ומלהתנהג כמנהגם, ואפילו במלבושם וכינוסיהם במסיבותיהם
האזהרה שהזהרנו מלקסום
האזהרה שהזהרנו מלכון מעשנו בבחירת הזמנים על פי מערכות הכוכבים
האזהרה שהזהרנו מלנחש
האזהרה שהזהרנו מכל מעשה הכשפים
האזהרה שהזהרנו מלחבור
האזהרה שהזהרנו מלשאול בעל אוב ומלבקש ידיעה ממנו
האזהרה שהזהרנו מלשאול בעל ידעוני ולבקש ממנו ידיעה
האזהרה שהזהרנו מלדרוש ידיעה מן המתים
האזהרה שהזהרנו גם כן מללכת בדרכי הכופרים במה שהנשים לובשות בגדי הגברים ומתקשטות בתכשיטיהם
האזהרה שהזהרו גם הגברים מלהתקשט בתכשיטי הנשים
האזהרה שהזהרנו מלרשום בגופנו בצבעי הכחול והסקרא וזולתם
האזהרה שהזהרנו מללבוש בגד הארוג מצמר ופשתים
האזהרה שהזהרנו מלגלח הצדעים
האזהרה שהזהרנו מלגלח את הזקן
האזהרה שהזהרנו מלשרוט את עצמנו, כדרך שעושים עובדי עבודה זרה
האזהרה שהזהרנו שלעולם לא לגור בארץ מצרים
האזהרה שהזהרנו מלהיות חפשיים במחשבותינו
האזהרה שהזהרנו מלכרות ברית עם הכופרים
האזהרה שהזהרנו שלא להחיות אדם משבעה עממין
האזהרה שהזהרנו מלחמול על עובדי עבודה זרה ומלשבח שום דבר מכל מה שמיחד להם