בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

תיכון תפילתי קטורת, לפניך; משאת כפיי, מנחת ערב (תהילים קמא,ב).

ספר תשיעי והוא ספר הקרבנות

הלכותיו שש, וזה הוא סידורן: הלכות קרבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה.