יש אומרים שאין מפסיקין לברך כו' רבי משה מקוציא ותוספותב ובית יוסףג ובדרכי משהד שפירש הכל לפני קודם גאל ישראל, ולא קשה מידי כל מה שכתוב באבן העוזר.ה ורבי יצחק ברבי יהודהו לא מסתבר ליה שלעולםז לא היה מברך רב על התפלין בשעת הנחתן שחרית.