שינוי גמור שאין חוזר כו' זהו כוונת המגן אברהם במה שכתבא ועיין בחושן משפט סימן שסב דהוי שינוי גמור עד כאן לשונו. ואף דהט"זג חולק על זה, מכל מקום הרי בסימן תרמטד פסקו כן בעלי הש"ע בשם התוספותה והר"ןו דלא כרמב"םז , ואף הט"ז לא חלק עליהם שם. וכן הסכימו שם כל האחרונים דלא הוי מצוה הבאה בעבירה, אם הקנין שקנה אותה בא לו קודם קיום המצוה עיין שם בט"ז סעיף קטן א. ואף שבאליה זוטא כאןח הסכים לדברי הט"ז, מכל מקום הרי בסימן תרמטט חזר בו וסתר כל דברי הט"ז שבכאן (ועיין שם שכתב דאם השינוי אינו על ידי הליבון אלא על ידי הטוויה עצמה דהוי מצוה הבאה בעבירה, וראייתו מתוספותי עיין שם אבל מדברי המגן אברהםיא לא משמע הכי, שהרי הכשיר על ידי יאוש ושינוי הטוויה. וכן משמע מכל הפוסקים בסימן תרמט שלא חילקו בין קודם אגודת הלולב בין לאחר האגודה, הגם שיש לדחות).