וגדול עומד על גביו כו' המגן אברהםא כתב דזה תלוי במחלוקת שנזכר בבית יוסף סימן תסב , ושם מסיק הב"חג והמגן אברהםד להקל (הגם שדברי המגן אברהם שם אינם ברורים במה שכתב דלהרא"שה כשר אפילו בנכרי וישראל עומד על גביו, שהרי הרא"ש לא הכשיר אלא גבי עיבודו כמו שכתב להדיאז ). וכן משמע במגן אברהם סימן יד סעיף קטן ג במה שכתב דקטן דינו כאשה, והיינו בגדול עומד על גביו כמו שיתבאר בסימן ידח .