ארץ ישראל היא ארץ קדושה, הארץ שבורא העולם העניק לעם ישראל כנחלת עולם. בין אם אתם גרים בארץ או רק מבקרים בה, חשוב שתדעו שיש לה מעלה מיוחדת: אין כמו לימוד התורה בארץ ישראל. תלמידי החכמים בארץ היו שונים מאלו שהתגוררו בחו"ל, ואפילו באוויר היה משהו מיוחד!

הבה נסקור מעט את מעלת לימוד התורה בארץ ישראל.

רוצים לחוות גן עדן?

נפתח באחד הפתגמים המפתיעים ביותר. הוא מלמד אותנו שאם אנו רוצים לחוות גן עדן אנו יכולים לעשות זאת באמצעות לימוד תורה בארץ ישראל.

כך אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בנו1 :

"מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל!"

אוויר מיוחד

פתגם מפורסם אחר אומר "אוירא דארץ ישראל מחכים", או בעברית: האוויר של הארץ גורם לאנשים להיות חכמים יותר.

מקור הפתגם הוא בסיפור על מחלוקת בין שני אמוראים, רבי אילא ורבי זירא. לאחר שרבי זירא עלה לארץ ישראל, הוא חזר בו מדבריו והסכים לדברי רבי אילא. רבי זירא עצמו תהה על כך ואמר שמן העובדה שהוא חזר בו יש להוכיח כי אוויר הארץ העניק לו חכמה יתירה וכך הוא הבחין כי חברו צודק2 .

מה מיוחד כל-כך באוויר של ארץ ישראל?

יש המסבירים3 כי מבחינה פיזית, האוויר בארץ הוא אוויר "זך וטוב" והוא מאפשר ללומד להתעמק ולהתרכז בדברי התורה. דיעה אחרת4 מסבירה כי מכיוון שהמבול לא ירד בארץ ישראל5 האוויר לא נעכר ושמר על זכותו. ההסבר השלישי והעיקרי המובא בפרשנים רבים מסביר כי קדושת הארץ היא זו שמעניקה ליושבים בה חכמה מיוחדת.

בין הבבלי לירושלמי

התלמוד הוא אחד מספרי היסוד של היהדות, אבל הוא למעשה מורכב משני חלקים: תלמוד בבלי המוכר יותר ותלמוד ירושלמי הפחות מוכר. הירושלמי נכתב קודם, על ידי חכמי ארץ ישראל, ואילו הבבלי נכתב מאוחר יותר בחוץ לארץ.

מלבד הבדלי השפה – שני התלמודים כתובים ארמית אך בניב שונה, הירושלמי בניב גלילי והבבלי בניב המקומי שהיה מקובל בבבל – קיים ביניהם הבדל משמעותי בסגנון הדברים. התלמוד הירושלמי מקבץ בעיקר עובדות והלכות, בעוד הבבלי מכיל פלפולים, שאלות ומחלוקות רבות.

גם זה נובע מסגנון הלימוד המיוחד של ארץ ישראל.

"אמר רבי אושעיא: מה פירוש הכתוב6 'ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים? נועם אלו התלמידי החכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שמחבלים זה לזה בהלכה7 ."

שיטת הלימוד של חכמי ישראל הייתה נעלית כל-כך, שכאשר עלה האמורא רבי זירא מבבל לארץ ישראל הוא צם מאה צומות כדי שישכח את השיטה הבבלית ויוכל להבין את השיטה הארצישראלית8 !

תשעה חלקים

אז בארץ יש אוויר טוב ומיוחד ללימוד התורה, אבל יש בה מעלה נוספת: היא קיבלה יותר חלקים מן התורה. כך נאמר במדרש רבה9 :

"עשרה חלקים של חכמה (ניתנו) בעולם, תשעה בארץ ישראל ואחד בכל העולם. עשרה חלקים של תורה בעולם, תשעה בארץ ישראל ואחד בכל העולם."

ובמקום אחר נאמר10 : "אין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל!"

באחרית הימים

"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו! כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים11 ."

לחוצניקים שבינינו: בסופו של דבר, זה תלוי בנו

מה יעשו אלו שנמצאים בחוץ לארץ? האם עליהם לשקוע בייאוש חלילה?

באחד משיחותיו12 , הרבי מליובאוויטש זצ"ל הזכיר למשתתפים כי בסופו של דבר זה תלוי בידיהם. הוא ציטט את דברי האדמו"ר הזקן13 האומר שכל יהודי יוצר את האוויר סביבו, וכשהוא מתנהג כראוי מתפשט סביבו אוויר של גן עדן, ואם להיפך, חלילה, מתפשט סביבו אוויר הפוך.

יהודים הנמצאים בחו"ל יכולים ליצור סביבם אווירה קדושה, וגם יהודים שזכו לגור בארץ ישראל צריכים לזכור תמיד כי הם אלו שיוצרים את האווירה סביבם.